กิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านผาตั้ง โรงเรียนวัดศรีดอนชัย และโรงเรียนบ้านจำบอน