กิจกรรมการตรวจสอบดำเนินงานด้านการบัญชี การเงิน การพัสดุ และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านกองงาม