กิจกรรมการตรวจสอบดำเนินงานด้านการบัญชี การเงิน การพัสดุ และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด