กิจกรรมการตรวจสอบดำเนินงานด้านการบัญชี การเงิน การพัสดุ และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โีรงเรียนวัดกู่เส้า