กิจกรรมการตรวจสอบดำเนินงานด้านการบัญชี การเงิน การพัสดุ และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดป่าตึงเขตวัน